מידע חדשות ומאמרים


7 שלבים פשוטים לניהול הפסולת שלך  >>
2010-04-29 15:05:07   יזם/קבלן: איך תנהל את הפסולת שלך ב- 7 שלבים פשוטים?כדי לצמצם את כמויות פסולת הבניין בישראל ולמזער את הנזקים לסביבה, הוציא המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם משרד הפנים, הנחיות מסודרות לועדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות.חברת גרין-נט, באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שלה, מאפשרת לך לנהל בצורה חכמה את הטיפול בפסולת הבניין שלך באמצעות תהליך ידידותי בן 7 שלבים [לינק]. הניהול מתבסס על התקשרות עם מטמנה מוסדרת, המאושרת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, עוד לפני קבלת אישור הבנייה ועל תפעול הטפסים והתשלומים לוועדות השונות באמצעות הפורטל שלנו.אתה מוזמן להשתמש בפלטפורמה שלנו וליהנות מדרך קלה ומיידית לניהול הפסולת שלך [לינק].   1. חישוב כמויות פסולת צפויה (מאושר על-ידי מהנדס/אדריכל הפרויקט)מהנדס הפרויקט או האדריכל יחשבו את כמויות פסולת הבניין המינימלית שעתיד הפרויקט לייצר.הפסולת שתיטמן היא פסולת בניין הנוצרת באחת משלוש דרכים: 1. פחת של חומרים בתהליך הבנייה (לדוגמא: עודפי טיח); 2. חומרים המשמשים כחומרי עזר בבנייה (לדוגמא: ברזל, עץ, שאריות מלט); 3. חומרי הריסה כתוצאה משיפוץ המבנה או מהריסתו המוחלטת (לדוגמא: קירות).[לינק לפרטי הפרויקט]   2.  התקשרות ותשלום עפ"י צפי הכמויותההתקשרות תבוצע עם אחת המטמנות המוסדרות הפועלות בישראל על-פי בחירת הקבלן/היזם (לינק למפה).לאחר שיהיו בידיך פרטי הפרויקט וכמויות הפסולת הצפויות, תוכל להיכנס לאתר, להזין את הפרטים ולבצע מיידית התקשרות עם המטמנה [לינק לטופס]. חישוב העלות יכול להיעשות באמצעות האתר [לינק] או בועדת התכנון והבניה [לינק לועדות].   אופני התשלום: באמצעות כרטיס אשראי באתר [פלטפורמת SSL מאובטחת]באמצעות משלוח צ'ק בדואר ל___________________3. קבלת אישור התקשרות ושוברי הטמנה על-פי מספר בקשהקבלת האישור בדואר/פקס לידי הקבלן/היזם.   4. הגשת אישור התקשרות לועדת תכנון ובניהלאחר הדפסת האישור מהאתר, תוכל להגישו לועדת תכנון ובניה לצורך קבלת אישור בניה   5. קליטת הפסולת הנוצרת באמצעות שוברי הטמנהכל תוצרי הפסולת מועברים למטמנה איתה בוצעה ההתקשרות. היזם/קבלן מקבל תעודת שקילה המעידה על כך שהפסולת הוטמנה/טופלה.   6. הוצאת דו"חות מעקב לרשויותבסיום התהליך, מגיש היזם/הקבלן את ריכוז תעודות השקילה של כל כמות הפסולת שהוטמנה.   7. קבלת אישור להוצאת טופס 4 לאכלוסזהו השלב האחרון בתהליך. המטמנות החברות בגרין-נט, יוכלו להדפיס את האישור באתר7X2  >>
2010-11-02 16:28:48   יזם/קבלן: איך תנהל את הפסולת שלך ב- 7 שלבים פשוטים?כדי לצמצם את כמויות פסולת הבניין בישראל ולמזער את הנזקים לסביבה, הוציא המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם משרד הפנים, הנחיות מסודרות לועדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות.חברת גרין-נט, באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שלה, מאפשרת לך לנהל בצורה חכמה את הטיפול בפסולת הבניין שלך באמצעות תהליך ידידותי בן 7 שלבים. הניהול מתבסס על התקשרות עם מטמנה מוסדרת, המאושרת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, עוד לפני קבלת אישור הבנייה ועל תפעול הטפסים והתשלומים לוועדות השונות באמצעות הפורטל שלנו.אתה מוזמן להשתמש בפלטפורמה שלנו וליהנות מדרך קלה ומיידית לניהול הפסולת שלך.   1. חישוב כמויות פסולת צפויה (מאושר על-ידי מהנדס/אדריכל הפרויקט)מהנדס הפרויקט או האדריכל יחשבו את כמויות פסולת הבניין המינימלית שעתיד הפרויקט לייצר.הפסולת שתיטמן היא פסולת בניין הנוצרת באחת משלוש דרכים: 1. פחת של חומרים בתהליך הבנייה (לדוגמא: עודפי טיח); 2. חומרים המשמשים כחומרי עזר בבנייה (לדוגמא: ברזל, עץ, שאריות מלט); 3. חומרי הריסה כתוצאה משיפוץ המבנה או מהריסתו המוחלטת (לדוגמא: קירות).   2. התקשרות ותשלום עפ"י צפי הכמויותההתקשרות תבוצע עם אחת המטמנות המוסדרות הפועלות בישראל על-פי בחירת הקבלן/היזם.לאחר שיהיו בידיך פרטי הפרויקט וכמויות הפסולת הצפויות, תוכל להיכנס לאתר, להזין את הפרטים ולבצע מיידית התקשרות עם המטמנה.   אופני התשלום: באמצעות כרטיס אשראי באתר [פלטפורמת SSL מאובטחת] באמצעות משלוח צ'ק בדואר או באמצעות הטלפון (מסירת פרטי אשראי) 3. קבלת אישור התקשרות ושוברי הטמנה על-פי מספר בקשהקבלת האישור באופן מיידי באמצעות האתר  לידי הקבלן/היזם.   4. הגשת אישור התקשרות לועדת תכנון ובניהלאחר הדפסת האישור מהאתר, תוכל להגישו לועדת תכנון ובניה לצורך קבלת אישור בניה   5. קליטת הפסולת הנוצרת באמצעות שוברי הטמנהכל תוצרי הפסולת מועברים למטמנה איתה בוצעה ההתקשרות. היזם/קבלן מקבל תעודת שקילה המעידה על כך שהפסולת הוטמנה/טופלה.   6. הוצאת דו"חות מעקב לרשויותבסיום התהליך, מגיש היזם/הקבלן את ריכוז תעודות השקילה של כל כמות הפסולת שהוטמנה.   7. קבלת אישור להוצאת טופס 4 לאכלוסזהו השלב האחרון בתהליך. באמצעות האתר תוכל  להדפיס את האישור הרשמי של המטמנה לצורך קבלת טופס 4  


טופס דוגמא - הצהרת מהנדס לחישוב כמות פסולת בניין

טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין

מס' תיק בניין __________ מס' בקשה להיתר________

  1. 1. פרטי המבקש:

שם המבקשים ________________________ מס' ת.ז. _____________________

כתובת מגורים___________________________________ מס' טלפון__________

  1. 2. פרטי המצהיר(מהנדס/אדריכל): 

שם המצהיר _______________________________ מס' ת.ז. _______________

כתובת _______________________________________ מס' טלפון__________

  1. 3. פרטי אתר הבנייה: 

עיר ___________רחוב ____________ מס'____

גוש ________ חלקה________ מגרש________

  1. 4. חישוב כמות הפסולת שיש לפנות מהאתר: 

יחידה

סוג הבניה

כמות במ"ר

כמות פסולת לפינוי

מדד החישוב המוסכם

1 מ"ר

בנייה רגילה למגורים

20 טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

1 מ"ר 

בנייה טרומית למגורים

6   טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

1 מ"ר

בנייה ציבורית ומשרדים

10 טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

1 מ"ר

בנייה מסחר ותעשייה

6   טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

1 מ"ר

מרתפים

3   טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

1 מ"ר

הריסה

50 טון/קו"ב לכל 100 מ"ר

סה"כ

יחס טון/קו"ב בפסולת בניין 1:1

אני החתום מטה,בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס'_________________ מצהיר בזאת כי בדקתי את הבקשה להיתר וכי חישוב כמות פסולת הבניין המפורטת לעיל נעשתה על ידי בהתאם למדדים המוסכמים,אני מאשר נכונות החישוב שמאתר הבנייה הנ"ל יש לפנות:__________טון/קו"ב פסולת בניין בגין כל עבודות הבנייה ו/או ההריסה.

במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהוגדלה כמות פסולת הבניין,אמציא לכם חישוב מעודכן של הכמויות שפורטו לעיל.

אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

____________                                                                                                        _______________

תאריך                                                                                                   חתימה וחותמת

לתשומת לב בעל היתר הבנייה:

פסולת בניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה רק לאתר לקליטת פסולת בניין מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מתן טופס 4 ו/או תעודת גמר ו/או היתר בנייה נוסף במקום ,מותנה בהצגת אסמכתא מטעם אתר קליטת הפסולת המאשר קליטת הכמויות המוצהרות ובגיבוי תעודות שקילה תואמות.

 

 

 

גרסה להדפסה