נוהל טיפול בפסולת בניין במסגרת וועדות תכנון ובניה

גרסה להדפסה

 

נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה

 

 1. הגדרות

אתר מוסדר לסילוק פסולת בניין –    אתר המאושר על-ידי המשרד לאיכות הסביבה     לקליטה וטיפול בפסולת בניין

פסולת בניין -                                   פסולת הנוצרת כתוצאה מפעילות בנייה או הריסה של מבנים

הועדה-                                           הועדה המקומית לתכנון ולבניה

היתר-                                             היתר בניה

המשרד-                                          המשרד לאיכות הסביבה

 

 1. מטרת הנוהל

 

מטרת נוהל זה היא להתוות כללים לאכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת מוסדרים בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות ), תש"ל 1970 סעיף 16(ג).

 1. כללי

הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בניה.

נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר, כדי שיוכל להיערך בהתקשרויות מתאימות עם קבלני פינוי פסולת ואתרי סילוק פסולת מוסדרים.

 

 1. עיקרי  הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתרים מוסדרים

כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין, לפי רשימת האתרים שבנספח מס' 1 ואתרים נוספים עליהם הכריזה הרשות המקומית כאתרי סילוק פסולת בניה (במידה ויש כאלה). בחירת האתר המוסדר תתבצע על-ידי מבקש ההיתר.

חובה זו תחול על מבקש היתר ותהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר.

המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לועדה מלווה בטופס הצהרה על נפחי פסולת הבניה (נספח מס' 4), אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי הועדה, במחלקת הרישוי.

הועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבלן עומדת באומדן לחישוב כמות פסולת בניה מינימלית, כמפורט בסעיף הבא.

דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד הבניה כדלקמן:

 

קבוצת ייחוס 

הערכת כמות פסולת המיוצרת

ביחידה של 100 מ"ר בנוי

בנייה רגילה למגורים

לפחות 20 טון

בנייה טרומית למגורים

לפחות 6 טון

בניה ציבורית ומשרדים

לפחות 10 טון

מסחר ותעשייה

לפחות 6 טון

מרתפים

לפחות 3 טון

הריסה

לפחות 50 טון ל- 100 מ"ר מבנה הרוס

 

לגבי עודפי עפר – ההתייחסות אליהם היא כאל משאב ולכן אין להכלילם בתחשיבי הפסולת.

 

באחריות בעל ההיתר לוודא פינוי הפסולת לאתר המוסדר הנבחר על ידו. יש לחדד הנושא בפני מבקשי ההיתר, לאור נטייתם להשתמש בקבלני משנה לסילוק פסולת הבניין.

בעל ההיתר יספק אישור על כל פינוי (באמצעות תלושים או אישור תשלום) לאתר המוסדר ויעבירם לועדה המקומית לתכנון ולבניה בכל שלושה חודשים.

במידה וכמויות הפסולת שנוצרו גבוהות מהמדדים שנקבעו יש לסלק גם פסולת זו לאתר המוסדר ולהביא אישור על כך לועדה.

בעל ההיתר ידאג להעברת אישור סופי בתום הבניה, בדבר כמויות פסולת הבניה (ספציפית לבניה בגינה התבקש ההיתר) שפונו לאתר הפסולת המוסדר. האישור יונפק לועדה ישירות על-ידי האתר המוסדר שאליו פונתה פסולת הבניה בפועל.

האישור הסופי ייבדק על-ידי הועדה, בין היתר בהשוואה להצהרה אותה נתן הקבלן עפ"י סעיף  1.3 והאסמכתאות אותם הגיש בעל ההיתר.

מחלקת הפיקוח של הועדה תוודא ותאשר בכתב, שמאתר העבודה של בעל ההיתר פונתה כל פסולת הבניין.

רק לאחר ששוכנעה הועדה שאתר העבודה נשוא ההיתר נקיים מפסולת בניין ושכמויות הפסולת שהגיעו לאתר המוסדר מתאימות לדרישות, וכי הקבלן לא שפך פסולת במקומות או באתרים בלתי מוסדרים, יינתן טופס אכלוס (טופס 4).

 

 1. עדכונים לנוהל

עדכון רשימת אתרים מוסדרים

רשימת האתרים המוסדרים לפינוי פסולת בניין מתעדכנת מידי פעם. בכל עת ניתן לקבל רשימה מעודכנת במשרד לאיכות הסביבה – אגף פסולת מוצקה טל' 6553801-02, או אצל רע"ני פסולת מוצקה במחוזות המשרד.

עדכון טבלת כמויות הפסולת (בסעיף 1.5)

הטבלה שבסעיף 1.5 מבוססת על הסכמות המקובלות על איגוד המהנדסים ברשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי, המשרד לאיכות הסביבה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

המשרד לאיכות הסביבה הזמין מהמכון הלאומי לחקר הבניה בישראל מחקר מקיף בנושא מדדי פסולת הבניה בישראל. תוצאות המחקר צפויות להתקבל רק בעוד מספר שנים. כשיפורסמו תוצאותיו יתכן ויהיה צורך לעדכן את  המדדים שבטבלה בהתאם. העדכון יופץ לועדות באמצעות מרכז השלטון המקומי בישראל.

 

 1. נספחים מצורפים

נספח 1 – רשימת אתרי סילוק פסולת בניין מוסדרים בישראל

נספח 2 – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות ), תש"ל-  1970 סעיף 16(ג)

נספח 3 – טופס הצהרה על נפחי פסולת בניין

 

 


טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

(למילוי בשני עותקים)

שם פרטי

ושם משפחה

פרטי החברה

כתובת

מס' טלפון

חתימה

(לחברה יש לצרף חותמת)

 

 

 

 

 

 

 

 1. פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר:

 

 

 1. פרטי עורך הבקשה:______________________________________________________

 

 1. פרטי הבקשה להיתר בנייה:

 

גוש

 

חלקה

 

מגרש

 

מספר בקשה להיתר

 

שכונה/מתחם

 

רחוב+ מספר הבית

 

שימוש הקרקע

 

 

 1. כמות הפסולת בניין (לא כולל עפר):

 

קבוצת ייחוס

יחידות שטח במ"ר

כמות פסולת בניין בטון 

מ"ר בנייה רגילה למגורים

 

 

מ"ר בנייה טרומית למגורים

 

 

מ"ר בניה ציבורית ומשרדים

 

 

מ"ר מסחר ותעשייה

 

 

מ"ר מרתפים

 

 

מ"ר הריסה

 

 

סה"כ

 

 

 1. אני החתום מטה, בעל רשיון מהנדס/אדריכל מס'_________ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבניין המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה, סעיף 4.5  ואני מאשר את נכונות החישוב.

 

____________________________________________________________________

שם פרטי ושם משפחה                מס' תעודת זהות                 חתימה וחותמת                   תאריך

 

לתשומת ליבך

א. פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

ב. בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר היתר הבנייה. 

ג. מתן טופס 4 מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר). 

העתק:

היחידה לאיכות הסביבה/איגוד הערים לאיכות הסביבה____________________________