innerpic


 

יזם/קבלן: איך תנהל את הפסולת שלך ב- 7 שלבים פשוטים?
כדי לצמצם את כמויות פסולת הבניין בישראל ולמזער את הנזקים לסביבה, הוציא המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם משרד הפנים, הנחיות מסודרות לועדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות.
חברת גרין-נט, באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שלה, מאפשרת לך לנהל בצורה חכמה את הטיפול בפסולת הבניין שלך באמצעות תהליך ידידותי בן 7 שלבים. הניהול מתבסס על התקשרות עם מטמנה מוסדרת, המאושרת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, עוד לפני קבלת אישור הבנייה ועל תפעול הטפסים והתשלומים לוועדות השונות באמצעות הפורטל שלנו.
אתה מוזמן להשתמש בפלטפורמה שלנו וליהנות מדרך קלה ומיידית לניהול הפסולת שלך.

 

home_content

 

1. חישוב כמויות פסולת צפויה (מאושר על-ידי מהנדס/אדריכל הפרויקט)
מהנדס הפרויקט או האדריכל יחשבו את כמויות פסולת הבניין המינימלית שעתיד הפרויקט לייצר.
הפסולת שתיטמן היא פסולת בניין הנוצרת באחת משלוש דרכים: 1. פחת של חומרים בתהליך הבנייה (לדוגמא: עודפי טיח); 2. חומרים המשמשים כחומרי עזר בבנייה (לדוגמא: ברזל, עץ, שאריות מלט); 3. חומרי הריסה כתוצאה משיפוץ המבנה או מהריסתו המוחלטת (לדוגמא: קירות).

 

2.  התקשרות ותשלום עפ"י צפי הכמויות
ההתקשרות תבוצע עם אחת המטמנות המוסדרות הפועלות בישראל על-פי בחירת הקבלן/היזם.
לאחר שיהיו בידיך פרטי הפרויקט וכמויות הפסולת הצפויות, תוכל להיכנס לאתר, להזין את הפרטים ולבצע מיידית התקשרות עם המטמנה. 

 

אופני התשלום: 

באמצעות כרטיס אשראי באתר [פלטפורמת SSL מאובטחת]

באמצעות משלוח צ'ק בדואר או באמצעות הטלפון (מסירת פרטי אשראי)


3. קבלת אישור התקשרות ושוברי הטמנה על-פי מספר בקשה
קבלת האישור באופן מיידי באמצעות האתר  לידי הקבלן/היזם.

 

4. הגשת אישור התקשרות לועדת תכנון ובניה
לאחר הדפסת האישור מהאתר, תוכל להגישו לועדת תכנון ובניה לקבלת אישור בניה

 

5. קליטת הפסולת הנוצרת באמצעות שוברי הטמנה
כל תוצרי הפסולת מועברים למטמנה איתה בוצעה ההתקשרות. היזם/קבלן מקבל תעודת שקילה המעידה על כך שהפסולת הוטמנה/טופלה.

 

6. הוצאת דו"חות מעקב לרשויות
בסיום התהליך, מגיש היזם/הקבלן את ריכוז תעודות השקילה של כל כמות הפסולת שהוטמנה.

 

7. קבלת אישור להוצאת טופס 4 לאכלוס
זהו השלב האחרון בתהליך. באמצעות האתר תוכל  להדפיס את האישור הרשמי של המטמנה לצורך קבלת טופס 4