innerpic


פסולת בניין - שאלות ותשובות

 

לבחירת אתר פסולת ולביצוע הסכם מידי לטיפול בפסולת בניין עבור היתר בניה לחץ כאן

 

על מנת להיאבק בנגע השלכת הפסולת במרחב הציבורי, פעלו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים בשיתוף פעולה להנהגת נוהל מוסדר לטיפול בפסולת בניין בכל הקשור בבניה חדשה אשר בגינה נדרש היתר בניה.

יחד עם המרכז לשלטון מקומי פורסם עוד בשנת 2002 נוהל מומלץ לטיפול בפסולת בניין במסגרת הוועדות לתכנון ובניה.

ע"פ נוהל זה ובמסגרת בקשה להיתר בניה, נדרש כל מבקש היתר להציג חוזה התקשרות עם אתר מורשה לטיפול בפסולת בניין, וזאת עוד לפני שהחל למעשה בתהליך הבניה.

על החוזה להוכיח כי מבקש ההיתר רכש זכות להטמין פסולת בעתיד ע"פ כמות פסולת צפויה עליה הצהיר מהנדס/אדריכל רשום.

בבואו לחשב את כמות הפסולת הצפויה ישתמש המהנדס/אדריכל במפתח המומלץ אשר פורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה.

על מנת לוודא שהפסולת אכן טופלה באתר מורשה, נדרש הפונה להציג אישורי הטמנה בפועל של כמות הפסולת המוצהרת, וזאת על מנת להיות זכאי לטופס 4 בסוף תהליך הבניה.

מה צריך להגיש לוועדה לתכנון ובניה בכל הנוגע לטיפול בפסולת בניין?

נוסח ופורמט הטפסים משתנה מוועדה לוועדה. עם זאת, כמעט בכולן נמצא את הדרישות והטפסים הבאים:

 1. טופס מהנדס/אדריכל חתום ובו הצהרה על כמות הפסולת הצפויה ע"פ המפתח המקובל. להורדת טופס לדוגמא - לחץ כאן
 2. הסכם/חוזה התקשרות עם אתר לטיפול בפסולת המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה ורשאי להנפיק הסכם מסוג זה. לצפיה בטופס לדוגמא - לחץ כאן

       לרשימת האתרים המוכרים ע"י המשרד להגנת הסביבה, ע"פ חלוקה גיאוגרפית - לחץ כאן

 

שימו לב!

 ישנן וועדות הדורשות הצגה של שוברי הטמנה ו/או חשבונית המוכיחות כי אכן רכשתם את הזכות להטמנה בעתיד.

וודאו כי לאחר ביצוע התשלום וקבלת הסכם ההתקשרות, ימסרו ליידכם שוברי הטמנה בסך כמות הפסולת להטמנה שרכשתם.

לדוגמא: אם אתם מבקשים היתר בניה לבניית 100 מ"ר, והמהנדס הצהיר על 10 טון פסולת צפויה, עליכם לרכוש זכות להטמין 10 טון.

עם הרכישה עליכם לקבל הסכם התקשרות על כמות של 10 טון וכן שובר הטמנה על כמות של 10 טון.

   

  שאלות ותשובות

  שאלה: אילו אתרים רשאים להנפיק הסכמי התקשרות ואישורי הטמנה עבור היתר בניה וטופס 4, אשר יוכרו ע"י הוועדה לתכנון ובניה?

  תשובה :

  ישנם שלושה סוגי אתרים הרשאים להנפיק אישור התקשרות עבור טיפול בפסולת בניין:

  1. מטמנות מאושרות - יכולות לספק גם הסכם התקשרות וגם אישור הטמנה.
  2. תחנות מיחזור מאושרות - יכולות לספק גם הסכם התקשרות וגם אישור הטמנה.
  3. תחנות מעבר מאושרות - יכולות לספק רק הסכמי התקשרות. את הפסולת לאחר מיון עליהן להעביר למטמנה או לתחנת מיחזור ומהן לקבל את אישורי ההטמנה.

   

  שאלה: מה עושים עם שובר ההטמנה?

  תשובה:

  1. לאחר שקיבלתם היתר בניה והתחלתם בתהליך הבניה, סביר שתתקשרו עם קבלן לפינוי פסולת. קבלן זה לרוב יציב מכולה (צפרדע) ליד אתר הבניה ויפנה אותו לאחר תקופה מוסמכת לאתר טיפול בפסולת. על מנת לא לשלם פעמיים על ההטמנה, מיסרו את שובר ההטמנה לקבלן הפינוי וודאו כי הוא מקזז לכם את שובי השובר מהתשלום עבור השירות אותו הוא מעניק לכם.  לדוגמא: אם הקבלן דורש ממכם 700 ש"ח עבור מכולה של 8 קוב לשבוע (פינוי אחד), וודאו כי הוא יקזז את שובי הפינוי בטון (8 קוב פסולת בניין שווה לרוב = 8 טון). אם שילמתם 50 ש"ח לטון, עליו לקזז מהעלות כ- 400 ש"ח (50X8).
  2. אם בפועל מיציתם את כמות השוברים לפני סיום הבניה, עליכם לרכוש כמות נוספת להטמנת פסולת בניין.

   

   שאלה: מה צריך להציג בסוף הבניה על מנת להיות זכאים לטופס 4?

   תשובה:

   1. בהנחה שהפסולת פונתה לאתר ממנו רכשתם את הסכם ההתקשרות והשוברים בתחילת התהליך, ינהל האתר רישום מדוייק של כניסת מכולות הפסולת לתחומו ומקור הפסולת. האתר יספק לקבלן אישור מסכם של כמות הפסולת שהגיעה אליו מאתר הבניה הספציפי. את הטופס הזה יש להציג בפני המפקח בוועדה לתכנון ובניה כהוכחה שאכן טיפלתם בפסולת כראוי, וכדי להיות זכאים לטופס 4. לצפיה בטופס לדוגמא - לחץ כאן

    

    

   שאלה: מה קורה אם למעשה פונתה פסולת בפחות מהכמות אותה רכשתם ?

   תשובה:

   שימו לב ! על כמות הפסולת אשר הועברה בפועל לאתר המורשה להיות שווה לפחות לכמות אשר הוצהרה מראש ע"י המהנדס / האדריכל.

    

   שאלה: מה קורה עם הפסולת המפונה?

   תשובה:

   פסולת הבניין אשר מיוצרת מתהליך בניה מורכבת לרוב מהמרכיבים הבאים:

    > עפר מחפירות

    >בטון

    >ברזל

     >גבס

    >ניילונים וקרטונים

     

    ע"פ דרישות המשרד להגנת הסביבה, יפעלו מטמנות ותחנות מיחזור למחזר את הניתן מפסולת זו. תחנות מיומנות ידעו למחזר ולהשיב אחוז גבוה מהפסולת עד  לכ-90% מיחזור).

    ע"י שמוש במגרסות ונפות מתקדמות, ניתן להשיב אגרגטים מסוגים וגדלים שונים, אותם ניתן לשוב ולנצל לשם מילוי מצאי תשתיות , כבישים וכדומה.

    את המתכות ניתן כמובן למחזר לשם שימוש חוזר ואת הקרטונים ניתן לרכז ולהעביר למפעלי מיחזור יעודיים. שאריות המיון והמיחזור יועברו להטמנה מסודרת ומפוקחת במטמנות המאושרות.