innerpic


פינוי פסולת - תקנון תנאי שימוש באתר

אתר זה בכתובת  www.greennet.co.il  (להלן "האתר") הינו אתר מוגן זכויות יוצרים. האתר מאפשר לכם להשתמש בו בכפוף לתנאי תקנון זה על כל חלקיו. אנא קראו את התקנון בתשומת לב, שכן כל שימוש באתר מעבר לקריאת מסמך זה מחייבת אתכם בהסכמה מלאה לכל האמור בו. אם אינכם מסכימים לכל האמור בתקנון, לא תוכלו להשתמש או לבצע פעולות באתר זה.

מבוא

 • האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 • רשאים לבצע רכישה באתר בעלי כשירות משפטית בלבד בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 • תנאי מוקדם לתוקף כל רכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון  מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין חברת גרין נט תקשורת בע"מ (להלן:"מפעילת האתר") לכל דבר ועניין .
 • גלישה באתר ו/או רכישת המוצר המוצע למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • רישיון  -בכפוף לתנאי התקנון ניתן לכם בזאת  רישיון לצפות בתכנים המופיעים באתר. העתקה של תכנים, תמונות, סמלים מסחריים , קישורים או כל מידע אשר מופיע באתר – אסורים בהחלט אלא באישור בכתב מראש מאת מפעילת האתר .

1  ביצוע שינויים  
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים  באתר מזמן לזמן, להסיר או להוסיף תכנים באופן זמני או באופן קבוע וזאת מבלי שתינתן  הודעה מראש. הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה של  אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי בכל הנוגע לשינויים, הקפאה או אפילו הורדה של האתר  מהרשת.

2. דוא"ל

בזמן ביצוע פעולות באתר, תידרש להזין את כתובת הדאר האלקטרוני שלך.  הנך מסכים שמפעילת האתר תיידע אותך בדוא"ל לגבי פעילויות הקשורות להתקשרות שלך.

3. כללי יסוד לשימוש באתר והגבלת אחריות  
המשתמש מנוע מלבצע  רישום של פרטים אישיים כוזבים או פרטים אישיים חלקיים, או פרטים שאינם הפרטים האישיים המלאים שלו. 
מכל מקום, מפעילת האתר פטורה  מאחריות לכל נזק שיגרם, ככל שיגרם, כתוצאה מתכנים המופיעים באתר    .
משתמשים באתר אינם  יכולים לשנות או למחוק מידע או תכנים של משתמשים אחרים או מידע או תכנים של בעלי  האתר.  
אם ברשותך סיסמא או קוד המאפשרים כניסה לאזור מאובטח באתר, לא ניתן להעבירה  למישהו אחר זולתך וכמו כן לא ניתן להשתמש בסיסמא למטרות שאינן מורשות.  
הנך  מנוע  מהוספתו לאתר של מידע כוזב או מידע שקרי בכל נושא שהוא.  
הנך מנוע מהעתקת  תכנים תמונות או כל מידע אחר אשר מופיע באתר זה.  
לא ניתן להוסיף מידע פרסומי  לאתר זה . 
לא ניתן להוסיף לאתר זה תכנים אשר פוגעים בזכויות יוצרים.
מפעילת  האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתכנים אשר הועלו על ידי המשתמשים לרבות פרסומם והפצתם, מבלי לפגוע בפרטיות המשתמשים, והכל בכפוף לכל דין.

4.  אתר זה מאפשר לך לבצע התקשרות ישירה עם אחת מהמטמנות / תחנות טיפול בפסולת המוצגות באתר. האתר מאפשר גם הפקת אישורים וקבלת דוחות על פסולת שהתקבלה לאחר ביצוע ההתקשרות.

 

5.  המכירות  
א. המערכת תאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה  ומהירה .
ב. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן  :

 • האתר יציג למשתמש את המטמנה המומלצת עבורו בהתאם לנתונים שהוזנו.
 • המשתמש יוכל לרכוש שובר הטמנה במטמנה המומלצת או בכל מטמנה אחרת הפעילה באתר.
 • לאחר ביצוע הרכישה יוכל המשתמש לשלם על ידי מסירת  פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות הטלפון / הדואר של חברת   גרין-נט, כפי שיפורסם.
 • לאחר ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של פרטי כרטיס  האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה  העסקה אושרה .
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי, או אימות התשלום באמצעי אחר.
 • לאחר התשלום יקבל המשתמש אישור התקשרות וכן שובר הטמנה בהתאם לפרטי העיסקה.

 

6.  על המשתמש להציג את שובר ההטמנה בזמן העברת הפסולת למטמנה. על כל משתתף להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם , כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד' .

7.  הזנת כל  הפרטים המסומנים כשדות חובה, מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל  הפרטים במדויק .

8.  חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו  יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי .

9.  הפרטים כפי  שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה לנכונות הפעולות .

10. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים  משפטיים פליליים ואזרחיים .

11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל  מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות  הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . 
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי  אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תחשב העסקה כמבוטלת

 

12. תנאי הטמנה באתר הפסולת:

 1. שובר זה ניתן אך ורק להטמנת פסולת בניין נקייה בהתאם להגדרת הנהלת האתר (קביעת סוגי הפסולת לחיוב נעשית ע"י צוות העובדים באתר באופן בלעדי).
 2. פסולת שאיננה פסולת בניין למחזור תוגדר כמעורבת, ומחיר הכניסה יהיה כפול מפסולת בניין למיחזור ובלבד שמשקלה (יחס קוב טון) לא ירד מיחס של 50% .
 3. שובר ההטמנה יהיה תקף עבור פרויקט (מס' בקשה להיתר)  שלשמו נרכש בלבד.
 4. אישור הטמנה בפועל עבור טופס 4 ינתן רק בגין כמות הפסולת שהוטמנה בפועל עבור הפרוייקט (כנגד הסכם התקשרות/שובר הטמנה).
 5. הלקוח מצהיר בזאת כי הפסולת שיטמין באתר הינה אך ורק פסולת המותרת להטמנה בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה שידועות ומובנות לו.
 6. הלקוח מצהיר בזאת כי הפרטים שמסר לגבי פרטי הפרוייקט וכמות הפסולת הצפויה זהים לפרטים המופיעים בטופס הצהרת המהנדס/אדריכל בגין הפרוייקט.
 7. הלקוח מתחייב לכסות, טרם הגעה לאתר ו/או לדרך הגישה לאתר , את מיכל קיבול הפסולת של כלי הרכב, בכדי למנוע נפילת פסולת מכלי הרכב ו/או מעוף חלקיקים ממיכל הקיבול.
 8. הלקוח יוודא  כי כלי רכב שישלח על ידו למטמנה יישקל בעת כניסתו ובעת יציאתו מהמטמנה, (על פי שיקול דעת צוות העובדים באתר), ויהיה אחראי לכך שהרכב לא יצא ללא שקילה חתומה על ידי החברה.
 9. הלקוח מסכים כי העתק תעודת השקילה וכן תוצאות השקילה במטמנה סופית יהוו ראיה  לכך כי הטמין פסולת כאמור וכמפורט בתעודת השקילה, לרבות לגבי כמות הפסולת שהוטמנה.
 10. ידוע ללקוח כי בעת הכניסה לאתר תישקל כל משאית וכן על פי הצורך תישקל גם ביציאה. בזמן השהות באתר, מתחייב הלקוח לוודא שהוא,  עובדיו ומי שמטעמו, פועלים ונוהגים בהתאם להוראות האחראי על האתר.
 11. הלקוח מתחייב לנהוג במידת הזהירות הדרושה והמקובלת בזמן שהייתו באתר.
 12. על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה ומבלי לפגוע או לגרוע בהגבלות על אחריות החברה, מסכים הלקוח בזה כי בשום מקרה לא תהיה לחברה אחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או כלפי צד ג` כלשהו לגבי כל נזק שיגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה, מהטמנת הפסולת, למעט אם הנזק נגרם כתוצאה ישירה מהתרשלות חמורה של החברה או מפעולה שנעשתה על ידה בזדון.
 13. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בין החברה ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו אין כל יחסי עובד ומעביד מכל סוג ומין שהוא.
 14. החובה הלקוח מתחייב לדאוג לביטוח מלא ומקיף של עובדיו ושל כלי הרכב המובילים את הפסולת בגין כל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שיגרמו במהלך, בקשר ו/או כתוצאה הייתם באתר לרבות ביטוח צד ג`. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או חבלה שייגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לעובדיו ו/או לרכבו בשטח האתר ו/או בדרך אל שטח האתר ומחוצה לו ואחריות זו חלה על הלקוח בלבד, למעט אם הנזק או הפגיעה נגרמו כתוצאה ישירה מהתרשלות חמורה של החברה או מפעולה שנעשתה על ידה בזדון.
 15. החברה תהיה רשאית להציע ללקוח שירותים אחרים בכל דרך, לרבות על ידי מסירת הודעות אי -מיל, ולהעביר את פרטי הלקוח לספקי שירותים נוספים שיציעו ללקוח את שירותיהם ובלבד שאותם שירותים  רלוונטיים, קשורים ו/או משלימים לשירותי ההטמנה או עשויים להיות רלוונטיים ללקוח
 16. ידוע ללקוח כי שובר התשלום הינו אישי ואין להסבו לאחרים אלא על פי הסכמה כתובה ומראש של החברה.
 17. ידוע ללקוח כי תוקפו של שובר התשלום הינו 12 חודשים מיום הנפקתו ולאחר מכן תוקפו יפקע ללא שתהיה לו שום זכות להחזיר את השובר לחברה ו/או לקבל ממנה בחזרה כל תשלום ששולם על ידו בגין אותו שובר.
 18. מוסכם על הלקוח כי במידה ואתר ההטמנה ייסגר מכל סיבה שהיא (לרבות התמלאותו) וזאת טרם מועד מימוש השובר על-ידי הלקוח ו/או טרם פקיעת תוקפו של השובר (בתוך שנה ממועד הנפקתו), תהיה החברה אחראית להסב את השובר למימוש במטמנה אחרת שתבחר בה החברה. הסבת השובר למטמנה אחרת תהא ללא תוספת תשלום. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 19. אין באמור בתנאים לעיל בכדי להפחית ו/או לגרוע ממחויבותו של הלקוח כלפי החברה על פי דין, על פי הסכם זה ו/או על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 20. למען הסר ספק, כל התחייבות והצהרה לעיל חלה על הלקוח, על עובדיו ועל כל מי שפועל מטעמו, בשליחותו ו/או לפי דרישתו.
 21. אני מאשר את האמור לעיל והאמור לעיל מהווה הסכם מחייב ביני לבין החברה.

 

13.  רישום וסיסמאות

עם הרשמתך לאתר הינך מסכים להעביר לנו את כל המידע הנדרש באופן מלא ומדויק ,  כמו כן הנך מתחייב לעדכן את הפרטים בהמשך לפי הצורך כך שפרטיך האישיים ימשיכו להיות  מלאים מדויקים ומעודכנים.  
אם הפרטים אשר העברת לנו יתגלו כשגויים או שקריים , תהיה זו עילה להקפאה או לביטול הרישום שלך אצלנו .
באחריותך לשמור בקפידה על שם  המשתמש והסיסמא שלך, והנך מתחייב לשאת  באחריות לכל פעילות שתתבצע באתר תחת שם  המשתמש והסיסמא שלך.

14.  דיוק בפרטי המוצרים, השירותים והמחירים  
מאחר ומחירים  ופריטי מוצרים עשויים להשתנות, אנו עשויים לשנות את פריטי המוצרים או את המחירים הנקובים באתר ללא כל הודעה מוקדמת (אפילו לאחר ביצוע הזמנה),  אם מכל סיבה שהיא  המוצר שהזמנת אינו מתאים למידע אשר מופיע על המוצר באתר, זכותך המלאה לבטל את העיסקה  ולקבל החזר כספי מלא על הרכישה.
למרות המאמצים הגדולים שאנו משקיעים בעדכון  בסיסי הנתונים שלנו, עדיין עלולות לקרות תקלות מפעם לפעם וכתוצאה מכך עלולים להופיע  מחירים שגויים על גבי מוצרים מסוימים, אנו מתנצלים מראש על עוגמת הנפש אשר עלולה  להיגרם ומבטיחים ליצור עמך קשר מראש ולפי הצורך לבטל הזמנות שנעשו על מוצרים שאינם  מעודכנים .

15.  אחריות על המידע אשר מופיע באתר  
המידע  אשר מופיע באתר מוגש בעברית בהתאם להצהרות היצרנים אשר מוצריהם נמכרים אצלנו. אנו  עושים מאמצים רבים בכדי לבדוק את רמת האמינות ואת האיכות של כל המוצרים המופיעים  בחנות ודואגים לעדכן לפי הצורך את המידע באתר .

 

16.  מדיניות ביטול קניה  והחזרת מוצרים

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק  הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק)
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום  קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר  האלקטרוני ישירות אל האתר.
 3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5%   אך  לא יותר מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק .
 4. אם הלקוח כבר מימש את שובר ההטמנה שרכש או הציג את הסכם ההתקשרות לרשויות, לא תתאפשר ביטול העיסקה.
 5. מפעילת האתר תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה  במקרים הבאים:

I.            נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור  המוצר .
II.           אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים  באתר להשתמש באתר באופן תקין .
III.          במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור  ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
הודעה על ביטול המכירה  תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים אשר צוינו בדף ההרשמה . 
מפעילת האתר לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד  שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל  צד שלישי .

   

  17.  שמירה על הפרטיות  

  הפרטיות שלך חשובה לנו, אנו נוקטים  באמצעי הזהירות המקובלים לשמירה ככל הניתן על המידע שהעברת לנו. העברת הנתונים באתר  מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית  SSL. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית  באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתנו ואו הנובעים מכוח עליון, אנו לא תהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה  יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו  שימוש שלא בהרשאה. כמו כן אנו מתחייבים,  בכפוף לכל דין, שלא להעביר את המידע לאף גורם נוסף מלבדנו . 
  המידע שאנו  אוספים :
  במקומות שונים באתר אתם עשויים להתבקש לספק פרטים אישיים כמו: שם, כתובת  מלאה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי פרוייקט הבניה, מידע לגבי כרטיס האשראי שלכם וכד '.

  18.  כתובת  אינטרנט ושימוש ב"עוגיות ":
  כמו באתרים רבים אחרים אנו שומרים את כתובת האינטרנט  שלך ומזהים אותך בעזרת טכנולוגיה אשר נקראת "עוגיות". באפשרותך למנוע את השימוש  בעוגיות על ידי ביטול האפשרות בדפדפן שלך. ביטול השימוש בעוגיות יאלץ אותך להזדהות  מחדש בכל כניסה לאתר.

  19. השימוש שאנו עושים במידע :
  מעבר לשימוש במידע הנדרש  לטיפול בהזמנות שלכם, אנו משתמשים במידע לא מזהה בכדי לשפר את השירות שאנו נותנים  לך ובכדי לעקוב אחר העניין של הגולשים במוצרים השונים הנמכרים באתר . 
  חברת גרין-נט תאפשר למשרד להגנת הסביבה ולועדות התכנון והבניה לצפות בכל המידע שיצטבר במערכת לגבי הזמנות וביצוע הטמנות בפועל.

   

  כללי  
  א. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי תקנון זה לפי  שיקול דעתה הבלעדי . 
  ב. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את  מפעילת האתר . 
  ג. מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים  באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים. בנוסף לזאת מפעילת  האתר אינה מתחייבת כי הקישורים (LINK)יובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל . 
  ד . מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או  מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי  תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל  סיבה שהיא, שאז מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה  בכתב למבצע הפעולה . 
  ז. אייקונים  (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה , עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם  בבעלותם הבלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה . 
  ח. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב  ומראש מטעם מפעילת האתר . 
  ט. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות בו , יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות . 
  י. במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב  הדבר את מפעילת האתר ו/או את היצרנים .

   

  יצירת קשר עמנו :

  כל שאלה  או בירור ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו : 
  דוא"ל: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת  
  או בטלפון: 09-8781508
  או בפקס: 09-8780533

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת  לתהליך  הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה  ומהירה