pyramid גרין נט

חברת גרין-נט פועלת על מנת לתת מענה לבעיית הפסולת המוצקה בישראל, מתוך ראייה אקולוגית של הסביבה. גרין-נט מאפשרת גישה לאתרי הטמנה וטיפול בפסולת המבוססים על תכנון הנדסי מוקפד, תשתיות חדישות וטכנולוגיה מתקדמת. תהליך ניהול הפסולת החכם של גרין-נט כולל השבה, מחזור והטמנה של הפסולת היבשה. יצרני פסולת בניין יכולים באמצעות האתר לבצע התקשרות עם אתר פסולת מורשה ולהפיק את כל האישורים הנדרשים על ידי ועדות התכנון והבניה.

פרויקטים נבחרים

 

Naan_Green

חדש בנען - תא אסבסט 

מטמנת גרין לקליטה, מחזור והטמנה של פסולת יבשה קיבלה לאחרונה אישור  מהמשרד להגנת הסביבה לפתיחת תא יעודי לקליטת אסבסט צמנט.  פסולת האסבסט תגיע לאתר כשהיא ארוזה בניילון באופן הרמטי.

 

לפרטים נוספים

tor5an

מטמנה חדשה בטורעאן

אתר טורעאן - קליטה ומיחזור בע"מ, נפתח לפעילות בשלהי 2010 בסמוך לצומת גולני. האתר משרת את הישובים באזור ומיועד לקליטת פסולת בניין, פסולת תעשייה ועודפי עפר, ומספק הסכמי התקשרות להיתר בניה.

לפרטים נוספים

גרין נט ניהול פסולת חכם
תהליך הטיפול בפסולת אתר מטמנה לפי אזור
תהליך הטיפול בפסולת בניה mapa_green - אתרים להטמנת פסולת יבשה בישראל